Xã hội siêu thông minh: Những giá trị phát triển mới

Society 5.0 là hình thái xã hội tiên tiến lấy con người làm trung tâm, nơi không gian ảo và thực được tích hợp và hiện thực hóa thông qua ứng dụng tiến bộ của các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối...