Từ khóa "biểu dương cả hệ thống vào cuộc quyết liệt, chống dịch hiệu quả" :