Truy xuất nguồn đào rừng: Có thể làm nhưng không thêm thủ tục rườm rà

Theo đó, những cây đào không trồng trên diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình vẫn được khai thác theo quy định.