Gửi mẹ đơn thân: Con đường này khó đi lắm, hãy mạnh mẽ mà vững bước!

Gửi đến những người đang và sẽ làm mẹ đơn thân, con đường này chông gai lắm. Một mình nuôi con vốn không hề dễ dàng, vì vậy hãy mạnh mẽ vững bước và kiên cường.